บริการออนไลน์

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่

การทุจริตและพระพฤติมิชอบ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ช่วยเหลือประชาชน

ถาม-ตอบ Q&A

ถาม-ตอบ Q&A

e-service

บริการออนไลน์

ลิงค์หน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร้องทุกข์

ส่งข้อความร้องทุกข์

แบบฟอร์มคำร้อง

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็น

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนราชการ

ข่าวกิจกรรม

แผนดำเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คู่มือการให้บริการ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงาน

จองคิวออนไลน์

เพื่อเข้ารับบริการจากหน่วยงาน

Info

ระบบข้อมูลกลาง อปท.

ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง

ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ดำรงธรรม 1567

E-LAAS

e-laas ทำฎีกาเบิกจ่าย

อปพร. / กู้ชีพกู้ภัย

อปพร. / กู้ชีพกู้ภัย

ข้อมูลเบี้ยคนพิการ

ข้อมูลเบี้ยคนพิการ

เบี้ยผู้สูงอายุ

ข้อมูลเบี้ยผู้สูงอายุ

ระบบเบี้ยยังชีพ

ระบบเบี้ยยังชีพ

ปปช.

สำนักงาน ปปช.

ข้อมูลที่พัก

ข้อมูลที่พักสกลนคร

ภาพกิจกรรม

ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ อบต.ดงมะไฟ

ข่าวประกวดราคา

งานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

คู่มือประชาชน

ดูเพิ่มเติม..

แหล่งท่องเที่ยวตำบล

งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดงมะไฟ

Facebook หน่วยงาน

นายไพโรจน์ พลธิราช

ปลัดกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

โทร.083-3390099

เจตจำนงผู้บริหาร

เจตจำนงผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นโยบาย NO GIFT POLICY

บริการ

E-Service

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

เกี่ยวกับ อบต.ดงมะไฟ

ค้นหารูปแปลงที่ดิน

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

e-mail สำนักงาน

saraban@gongmafai.go.th

ระบบจัดการเว็บไซต์

เข้าระบบจัดการเว็บไซตื