โครงสร้างผู้บริหารและ สมาชิกสภา อบต.ดงมะไฟ

ผู้บริหาร

หมายเลขโทรศัพท์คณะผู้บริหาร
1. นางสาวสุภาวดี  ตระกูลศรสูรย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  โทร. 083-2892999
2. นายบุญธาตุ   บาลวงค์ษา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  โทร. 089-5774345
3. นายสร้อย  ภูลาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ โทร. 082-8534775
4. นางสาวพัชรีภรณ์  ไตรธิเลน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ โทร. 086-3694463

โครงสร้างสมาชิกสภา อบต.ดงมะไฟ

หมายเลขโทรศัพท์คณะผู้บริหาร
นายศุภกิจ วงค์เตชะ         ประธานสภา อบต.  เบอร์ 081-9651535
นายประวาล เดชพันนา    รองประธานสภา อบต. เบอร์  080-0092056
นางสาวอุทุมพร หาดทวายการ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 เบอร์  098-2395773
นายอดิศัย พิมพ์ภูคำ                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 เบอร์  081-0542902
นายสุรศักดิ์ บาลวงศ์ษา             สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 เบอร์  064-5281727
นายประสิทธิ์ชัย คำชมภู             สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 เบอร์  086-0354392
นายพิทักษ์ พิมพ์ภูคำ                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 เบอร์  083-0268727
นายฝ่าย บาลวงค์ษา                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 เบอร์  061-1313448
นางสาวบุญเลิศ วงค์บาตร        สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 เบอร์  098-3246193
นายสุริยัติ ดงจำปา                   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 เบอร์  081-1618139
นายวิชัย หาศิริ                          สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 เบอร์ 083-8359867
นายนิรุด นามวงศ์ชัย                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 เบอร์  082-1102943

หัวหน้าส่วนราชการ


นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 083-3390099


นางสาวอรอุมา  ไตรภพ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร .090-6195889

นายอดุลย์  เวียงสมุทร
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.091-0605512

นางสาวเยาวลักษณ์  บุตรมหา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.082-8511745

นายภัคพงษ์  ธารชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 081-5926544

นางสาวจิตติมา  วิโย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.088-5668936

นายกิตติพงษ์  ด่านลาพล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.083-5595040

 

 

 

กองคลัง


(นางสาวเยาวลักษณ์  บุตรมหา)
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

นางสาวเดือน พรหมพินิจ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ member icon(นางสาวอุไรวรรณ นนท์คำวงค์)
จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางเบ็ญจมาภรณ์ จันทร์หอม
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางวรรณรัตน์  พรหมภักดี
จพง.พัสดุปฏิบัติงาน

 

โครงสร้างกองช่าง อบต.ดงมะไฟ


นายภัคพงษ์  ธารชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ว่าง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายทรงศักดิ์  แสนอุบล
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ member icon
(ว่าง)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางเยาวเรศ  วงศ์เตชะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอภิเชษฐ  ศรีมุกดา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ member icon

(ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 

โครงสร้างการบริหารงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 

โครงสร้างการบริหารงานกองสวัสดิการสังคม


นายกิตติพงษ์  ด่านลาพล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางกาญจนา  วงศ์มีแก้ว
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 

นางสาวนันทวรรณ  วงศ์เตชะ