รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร ๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร ๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

สขร 1