แจ้งประชาสัมพันธ์ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน ประจำปีงบประมาณ 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว
2.บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์