แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เจ้าพนักงานธุรการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน


นักทรัพยากรบุคคล

นักวิชาการสาธารณสุข