การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ของชาวตำบลดงมะไฟ