รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน พ.ศ.2565

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565