คู่มือเกษตรอินทรีย์ Organic

คู่มือเกษตรอินทรีย์ Organic Thailand เพื่อความเข้าใจแนวทางการผลิตเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐาน เอกสารเผยแพร่โดย มกอช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์