รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร ๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร ๑) ประจำเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๖

เดือน สิงหาคม 2566