รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร. ๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบ สขร. ๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2566