รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่