เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

 ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ