สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

ข้อ 023-2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา