รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี อบต.ดงมะไฟ 2564

บันทึกฯ สรุปรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี อบต.ดงมะไฟ 2564 รอบ 12 เดือน

41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประ

ตารางแสดงรายงานผลการดำเนินการป้องกันกรทุจริตประจำปี อบต.ดงมะไฟ 2564 จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

 

อ้างถึง รายงานผลการดำเนินการตามแผน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ซึ่งมีการพัฒนาด้านการปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ ที่เป็นรูปธรรมและมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ อย่างต่อเนื่อง

1-63

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

อ้างถึง รายงานผลการดำเนินการตามแผน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ซึ่งมีการพัฒนาด้านการปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ ที่เป็นรูปธรรมและมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ อย่างต่อเนื่อง

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 พร้อมด้วยปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ