จัดซื้อ/จัดจ้าง ภาครัฐ อบต.ดงมะไฟ


ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๕๙ - ๐๐๒๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๔๕๗๒ สน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์(กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๖๔ - ๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษาฯ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถยนต์ ๔ ประตูกองคลัง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อแอสฟัลท์(ยางมะตอยผสมสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านระบบบริหารงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่งานทั่วไปกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านผลิตพิมพ์และตรวจเอกสาร กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลดงมะไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล สำหรับรถยนต์ รถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กต ๖๔๒๓ สน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บษ ๙๒๕๒ สน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน บธ ๔๘๖๕ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๔๕๗๒ สน สำนักปลัด ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..


จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -> คลิกอ่าน..