ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕