การป้องกันสารพิษตกค้างในกระแสเลือด บ้านโพนแดง หมู่ที่ 8

วันที่ 12 มีนาคม 2564 ชมรมสร้างสุขภาพบ้านฑโนแดง จัดกิจกรรมโครงการตรวจสารเคมีในกระแสเลือดและอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการป้องกันสารพิษตกค้างในกระแสเลือด บ้านโพนแดง หมู่ที่ 8 ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโพนแดง หมู่ที่ 8 สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ งบประมาณปี 2564