มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน