มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน