พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ทรงพระราชดำเนินมายังตำบลดงมะไฟ  ในการเสด็จแต่ละครั้งสร้างความปราบปลื้มให้ประสบนิกรชาวตำบลดงมะไฟ และพระองค์ได้ทรงพระราชดำริสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ , ห้วยปุ๊ , และอื่นๆ อีกมากมาย

จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ

ลอยกระทง ปี 2560 ณ วัดบ้านหนองไผ่ ต.ดงมะไฟ 3 พ.ย.60 นี้

      ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริการส่วนตำบลดงมะไฟ :: www.dongmafai.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ตั้งอยู่ที่ บ้านดงมะไฟ  ต.ดงมะไฟ  อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น วัดถ้ำผาแด่น  วัดป่าหนองไผ่  อ่างเก็บน้ำห้วยเรือ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 


เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้เพื่อมุ่งให้พสกนิกรได้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่กำกัดดูแลส่วนต่างๆ ของตำบล เช่น แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู่ชุมชนเชิงเกษตรกรรมที่ได้รับรางวัลมากมาย มีดังต่อไปนนี้

เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน ในช่วงตั้งแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งให้พสกนิกรได้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน มั่นคง และปลอดภัย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัฒน์ อีกทั้งพระองค์ยังได้ทรงพระราชทานความหมายของ เศรษฐกิจพอเพียง เอาไว้เป็นภาษาอังกฤษว่า Sufficiency Economy ดังพระราชดำรัสที่ได้ทรงตรัสไว้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554