previous arrow
next arrow
Slider
จัดการเว็บไซต์

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – เดือนพฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม 2563 – เดือนกันยายน 2563 อบต.ดงมะไฟ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบ…

กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ  กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูก…

  คู่มือประชาชน/สาระน่ารู้

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

26 กรกฎาคม 62 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
15 กรกฎาคม 62 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10
1 กรกฎาคม 62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ 12
21 มิถุนายน 62 โครงการปรังปรุงถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ 7
21 มิถุนายน 62 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนากับแก้ หมู่ 5
18 มิถุนายน 62 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ 4
11 มิถุนายน 62 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ที่ 4
7 มิถุนายน 62 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่านกยูง หมู่ 6
3 มิถุนายน 62 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ 7
22 เมษายน 62 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนาแก หมู่ที่ 4

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

20 มิถุนายน 62 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนเมษายน 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนมีนาคม 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนมกราคม 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนธันวาคม 2561
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2561
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

จัดการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ผู้บริหาร
นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา
ณ สกลนคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายไพโรจน์  พลธิราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ภาพกิจกรรม อบต.ดงมะไฟ