previous arrow
next arrow
Slider
จัดการเว็บไซต์

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?
ราคาประเมินที่ดินทั่วประเทศ

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

แบบสำรวจความพึงพอใจในการบริการ

แบบสำรวจ / แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

  คู่มือประชาชน/สาระน่ารู้

  ประกาศ / ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ต่างๆ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่องเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการตราข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. … : 9 กันยายน 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่องปรับปรุงโครงสร้างส่วรราชการและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 : 19 สิงหาคม 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ : 19 สิงหาคม 63
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 อบต.ดงมะไฟ : 29 พฤษภาคม 63
ประกาศ อบต.ดงมะไฟ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 5 : 30 เมษายน 63
ประกาศ อบต.ดงมะไฟ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 19 ธันวาคม 62
แบบขอเสนอญัตติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 : 28 พฤศจิกายน 62
ประกาศรายงานผลการติดตามแผนประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : 28 พฤศจิกายน 62
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 : 28 พฤศจิกายน 62
ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี 2560-2563 : 28 พฤศจิกายน 62

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

5 พฤษภาคม 63 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมท่อลอดถนน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7
1 พฤษภาคม 63 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินภายในตำบลดงมะไฟ
29 เมษายน 63 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12
22 เมษายน 63 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค บ้านดงน้อย หมู่ที่ 9
22 เมษายน 63 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ 11
17 เมษายน 63 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่านกยูง หมู่ที่ 6
14 เมษายน 63 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแดง หมู่ที่ 8
13 เมษายน 63 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10
3 เมษายน 63 โครงการขุดลอกหนองแวงบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10
2 เมษายน 63 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

20 มิถุนายน 62 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนเมษายน 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนมีนาคม 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนมกราคม 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนธันวาคม 2561
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2561
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

  เว็บบอร์ด/กระดานสนทนา / Q & A

  หนังสือราชการ สถ.

ผู้บริหาร
นายไพโรจน์  พลธิราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นากองค์การบริหารส่วนตำบล

สายตรงผู้บริหาร โทร.083-3390099

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

ส่งข้อความร้องทุกข์ ในเขตตำบลดงมะไฟ