previous arrow
next arrow
Slider
จัดการเว็บไซต์

ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบล ควรเน้นหนักแก้ปัญหาเรื่องใดเป็นอันดับแรก?

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

  คู่มือประชาชน/สาระน่ารู้

  ประกาศ / ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ต่างๆ 

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

5 พฤษภาคม 63 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมท่อลอดถนน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7
1 พฤษภาคม 63 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินภายในตำบลดงมะไฟ
29 เมษายน 63 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12
22 เมษายน 63 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค บ้านดงน้อย หมู่ที่ 9
22 เมษายน 63 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา หมู่ที่ 11
17 เมษายน 63 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่านกยูง หมู่ที่ 6
14 เมษายน 63 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนแดง หมู่ที่ 8
13 เมษายน 63 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10
3 เมษายน 63 โครงการขุดลอกหนองแวงบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 10
2 เมษายน 63 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

20 มิถุนายน 62 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนเมษายน 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนมีนาคม 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนมกราคม 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนธันวาคม 2561
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2561
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

  หนังสือราชการ สถ.

ผู้บริหาร
นายไพโรจน์  พลธิราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นากองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานการประชุมสภา