previous arrow
next arrow
Slider

  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์สิทธิสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

สิทธิของผู้สูงอายุ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 เป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุได้…

  คู่มือประชาชน/สาระน่ารู้

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

20 มิถุนายน 62 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
8 กุมภาพันธ์ 62 ประกวดราคาก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนาแก (บ้านฝาก) -หนองมันปลา
30 ตุลาคม 61 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
15 มิถุนายน 61 กำหนดราคากลางการก่อสร้าง อบต.ดงมะไฟ
4 ธันวาคม 60 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
30 มิถุนายน 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 10
30 มิถุนายน 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ 3
30 มิถุนายน 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ 2
30 มิถุนายน 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ 2
30 มิถุนายน 60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะไฟ หมู่ 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

20 มิถุนายน 62 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนเมษายน 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนมีนาคม 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนมกราคม 2562
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนธันวาคม 2561
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2561
20 มิถุนายน 62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เดือนตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

จัดการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ผู้บริหาร
นายทรัพย์สิน  พรหมสาขา
ณ สกลนคร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายไพโรจน์  พลธิราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ภาพกิจกรรม อบต.ดงมะไฟ