โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไปและกลุ่มป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ปีงบประมาณ 2565