โครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก ปี 2564

กิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก ปี 2564 วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะไฟ
สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ปีงบประมาณ 2564