บริการออนไลน์

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่

การทุจริตและพระพฤติมิชอบ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ช่วยเหลือประชาชน

ถาม-ตอบ Q&A

ถาม-ตอบ Q&A

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ลิงค์หน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ร้องทุกข์

ส่งข้อความร้องทุกข์

e-service

บริการประชาชนออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็น

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงผู้บริหาร

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรศัพท์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนราชการ

ข่าวกิจกรรม

แผนดำเนินงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

คู่มือการให้บริการ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายงาน

จองคิวออนไลน์

เพื่อเข้ารับบริการจากหน่วยงาน

Info

ระบบข้อมูลกลาง อปท.

ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง

ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ดำรงธรรม 1567

E-LAAS

e-laas ทำฎีกาเบิกจ่าย

อปพร. / กู้ชีพกู้ภัย

อปพร. / กู้ชีพกู้ภัย

ข้อมูลเบี้ยคนพิการ

ข้อมูลเบี้ยคนพิการ

เบี้ยผู้สูงอายุ

ข้อมูลเบี้ยผู้สูงอายุ

ระบบเบี้ยยังชีพ

ระบบเบี้ยยังชีพ

ปปช.

สำนักงาน ปปช.

ข้อมูลที่พัก

ข้อมูลที่พักสกลนคร

ภาพกิจกรรม

ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆ อบต.ดงมะไฟ

rss จัดซื้อจัดจ้าง อบต.ดงมะไฟ

ข่าวประกวดราคา

คู่มือประชาชน

แหล่งท่องเที่ยวตำบล

Facebook หน่วยงาน

นายไพโรจน์ พลธิราช

ปลัดกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

โทร.083-3390099

เจตจำนงผู้บริหาร

เจตจำนงผู้บริหาร

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศ NO GIFT POLICY งดรับ งดให้ ของขวัญ ขอรับแต่คำอวยพร

บริการ

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ข้อบัญญัติ

สปสช.) ดงมะไฟ

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ค้นหารูปแปลงที่ดิน

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

ระบบจัดการเว็บไซต์

เข้าระบบจัดการเว็บไซตื