แผนการดำเนินงานปี2561

แผนการดำเนินงานปี 2561
2.ส่วนที่2 2.1 บัญชีสรุป61
3.1.1ยุทธ1แผนงานอุตสาหกรรม
3.1.2ยุทธ1แผนงานเคหะ
3.1ยุทธ3 แผนงานการเกษตร
3.2.1ยุทธ2 แผนงานงบกลาง
3.2.2ยุทธ2แผนงานสาธารณสุข
3.2.3ยุทธ2แผนงานการศึกษา
3.2.4ยุท2แผนงานศาสนาฯ
3.2.5ยุทธ 2แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
4.1ยุทธ4แผนงานอุตสาหกรรม
5.1ยุทธ5แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2ยุทธ 5แผนงานรักษาความสงบภายใน
5.3ยุทธ5แผนงานเคหะและชุมชน
5.4ยุทธ5 แผนงานงบกลาง
5.5ยุทธ5แผนงานการศึกษา
5.6ยุทธ5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ผด.02ยุท5บัญชีครุภัณฑ์แผนงานเคหะ
ผด.02ยุทธ5 ครุภัณฑ์บริหารงานทั่วไป
ยุทธ5 ครุภัณฑ์แผนงานการศึกษา
ยุทธ5ครุภัณฑ์แผนงานสังคมสงเคราะห์