โครงการตรวจสารเคมีในเลือดและอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการป้องกันสารพิษตกค้างในกระแสเลือด บ้านเหล่านกยูง หมู่ที่ 6 ปีงบประมาณ 2565