ita2020

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 96.57 AA

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไ… Read More »ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA