39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

ตารางแสดงข้อมูลสรุปแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อ้างอิงข้อมูลมาจากระบบรายงานและติดตามประเมินแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต (E-plan NACC)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

หมายเหตุ หน้าเว็บไซต์สำหรับผู้ปรับปรุงแผนทันก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2565 แต่ภายหลัง ป.ป.ช. จะให้ปรับปรุงข้อมูล หรือเปลี่ยน Theme/Template/Layout ของเว็บไซต์ E-plan-NACC * ปัจจุบันเป็นกระดานขาวๆ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565-2568

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ-ประจำปี-2565-2568

รูปเล่ม

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการแสดงผล จึงจำแนกแผนตามเนื้อหา (ส่วน ที่ ป.ป.ช. กำหนด)

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

 

เอกสารแนบ ขยายเวลาแผน ป.ป.ช.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

ตารางแสดงข้อมูลสรุปแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อ้างอิงข้อมูลมาจากระบบรายงานและติดตามประเมินแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต (E-plan NACC)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

ส่วนที่ 1

 

ส่วนที่ 2

ส่วนที่3

เอกสารแนบ ขยายเวลาแผน ป.ป.ช.