42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.ดงมะไฟ

ปี 2564-2565 (นโยบายฯ ของผู้บริหารปัจจุบัน)

 

 

 

ปี 2563

เอกสารแนบ

ตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.ดงมะไฟ ของสำนักงาน ป.ช.ข.