แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (บถ.)

ตามหนังสือ อ.เมืองสน. โดย สถอ.เมืองสน. ที่ สน ๐๐๒๓.๗/ว ๓๖๗๐@๑๖กค๖๔ และหนังสือจ.สกลนคร โดย สถจ.สน. ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๗๕๔@๙กค๖๔ และหนังสือ สนง.ก.กลาง ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๘@๒๙มิย๖๔ ให้ถือปฏิบัติตาม ว ๑๐@๒เมย๕๗ และว ๑๗๐๓@๓๐ตค๔๖

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ อ.เมืองสน. โดย สถอ.เมืองสน. ที่ สน ๐๐๒๓.๗/ว ๓๖๗๐@๑๖กค๖๔ และหนังสือจ.สกลนคร โดย สถจ.สน. ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๗๕๔@๙กค๖๔ และหนังสือ สนง.ก.กลาง ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๘@๒๙มิย๖๔ ให้ถือปฏิบัติตาม ว ๑๐@๒เมย๕๗ และว ๑๗๐๓@๓๐ตค๔๖

หนังสือ อำเภอเมืองสกลนคร โดย สถอ.เมืองสน. ที่ สน ๐๐๒๓.๗/ว ๓๖๗๐ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
หนังสือ จังหวัดสกลนคร โดย สถจ.สน. ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๗๕๔ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ด้วยอำเภอเมืองสกลนคร ได้รับแจ้งจากจังหวัดสกลนคร ว่า สำนักงาน ก.อบต. พิจารณาเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น จึงให้รายงานการดำเนินการทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ รวมทั้งเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ต่อ ก.อบต.จังหวัด โดยตรง ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๗๐๓ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ และหนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๘/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
เพื่อ อบต. ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๘/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติขั้นตอนการเสนอเรื่องบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
ในการประชุม ก.กลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ พิจารณากรณีแนวปฏิบัติขั้นตอนการเสนอเรื่องด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามหลักความสัมพันธ์ระหว่างผู้กำกับดูแลตามกฎหมายกับ อปท เมื่อ อบต รายงานการดำเนินการบริหารงานบุคคลโดยตรงต่อ ก.อบต จังหวัดแล้ว สมควรแจ้งเรื่องให้ผู้กำกับดูแลตามกฎหมายทราบอีกทางหนึ่งในคราวเดียวกัน ฉะนั้น จึงมีมติเห็นชอบให้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้ อปท ถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. กรณี อบต. ดำเนินการ หรือรายงานการบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนเงินเดือน สอบสวน ลงโทษวินัย ให้ออกราชการ อุทธรณ์และร้องทุกข์ หรืออื่นใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ตามพรบ.บถ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ อบต.รายงาน หรือเสนอ กอบต.จังหวัด โดยตรง
๒. เมื่อดำเนินการตามข้อ ๑ ให้ อบต.รายงานนายอำเภอ ผู้กำกับดูแล อบต. (ตาม พรบ.จัดตั้ง) ทราบในคราวเดียวกัน ตามรายงานประชุม ก.อบต. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ที่ส่งมาด้วย เพื่อแจ้งให้ อบต. ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ลงชื่อ สมดี คชายั่งยืน
รองอธิบดีกรม สถ. เลขานุการ ก.อบต.

หนังสือ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๑/ว ๑๗๐๓
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการวินัยและบริหารงาน บถ.
ในการประชุม ก.กลาง ครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๔๖ พิจารณาแนวปฏิบัติการดำเนินการวินัยและบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (บถ.) ถูกต้อง ตามนัยแห่ง พ.ร.บ.บถ. ๒๕๔๒ จึงมีมติให้แจ้งแนวทางปฏิบัติ ให้ ก.อบต.จังหวัด อบต. และเทศบาล ถือปฏิบัติ ดังนี้
มูลกรณี ๑ กรณีจังหวัด/อำเภอ แจ้งมูลความผิดวินัย หรือแจ้งการร้องเรียนพนักงาน/ลูกจ้าง อปท.
แนวทางปฏิบัติ
๑. ให้ อปท. ดำเนินการวินัยไม่ร้ายแรง/ร้ายแรงแล้วแต่กรณีตามมาตรฐานทั่วไป
๒. ให้ อปท.รายงานดำเนินการวินัยตามมาตรฐานทั่วไป ให้ กอบต.จังหวัด พิจารณาโดยตรง
๓. ให้ อปท.ส่งสำเนารายงานดำเนินการวินัย ตามข้อ ๒ ให้อำเภอทราบ

มูลกรณี ๒ กรณี อปท. ได้ดำเนินการสอบสวน ลงโทษวินัย ให้ออกราชการ อุทธรณ์ ร้องทุกข์ของพนักงานท้องถิ่น
แนวทางปฏิบัติ
๑. ให้ อปท. ดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไป
๒. ให้ อปท.รายงานดำเนินการวินัยตามข้อ ๑ ให้ กอบต.จังหวัด พิจารณาโดยตรง

มูลกรณี ๓ กรณี อปท.ได้รายงานเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน รับโอน เลื่อนระดับและเลื่อนเงินเดือน หรือ บถ. อื่นใด
แนวทางปฏิบัติ
๑. ให้ อปท. เสนอ ก.อบต.จังหวัด ให้ความเห็นชอบ หรือเพื่อทราบโดยตรงแล้วแต่กรณี
๒. เมื่อ ก.อบต.จังหวัด พิจารณาเห็นชอบแล้วให้ อบต. ออกคำสั่ง

เผยแพร่โดย นายณัฐ สุขล้ำคณา นิติกรปฏิบัติการ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔