ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เท่ากับ 96.57 คะแนน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดเกณฑ์ไว้คือ 85 คะแนน อยู่ในระดับ AA โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 89.79 คะแนน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนน เท่ากับ 95.92 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีผลคะแนน เท่ากับ 84.76 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ มีผลคะแนน เท่ากับ 89.52 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนน เท่ากับ 86.89 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 91.86 คะแนน
จากลำดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ ในกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการงบประมาณด้วยความโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้อง และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีผลคะแนน เท่ากับ 98.76 คะแนน โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 99.54 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนน เท่ากับ 99.10 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีผลคะแนน เท่ากับ 97.64 คะแนน
จากลำดับคะแนน พบว่า ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีค่าคะแนนน้อยที่สุดในกลุ่มเครื่องมือ ซึ่งมีข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงในปีต่อไป คือ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ให้มีกระบวนงานขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว ดียิ่งขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้ สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ มีการเปิดโอกาสให้ผู้บริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย และให้ความสำคัญกับความโปร่งใส

ผลคะแนนการประเมินเครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีค่าคะแนนเท่ากับ 100.00 คะแนน โดยประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนน เท่ากับ 100.00 คะแนน
ทั้ง 2 ตัวชี้วัด มีแนวทางการดำเนินงานที่คล้ายกัน คือ การเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในภาพรวมถือว่า ผ่านเกณฑ์ ควรรักษามาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีไว้ในปีต่อไป