การจัดการความรู้ (Knowledge Management) แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 “การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ” ตามประมวลจริยธรรม

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 “การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ” ตามประมวลจริยธรรม

 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

 

เพื่อที่จะให้มีการ รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์การบริหารส่วนตำบลมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

 

ดังที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้ง ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน

 

เกี่ยวกับการจัดการความรู้

 

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 “การส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ”

          ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

          ประมวลจริยธรรมฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

          ประมวลจริยธรรมฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

 

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 “การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ความรู้ด้านกฎหมายในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475

พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508

พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

คู่มือการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3 “การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฏิบัติ โดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม จริยธรรม”

ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต

ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล

ธรรมะที่แท้จริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

นโยบายองค์กรที่ดี

แผนจัดการความรู้

 

แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 4 “การพัฒนาความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล”

พระราชกฤษฎีกาและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542

ระเบียบการประชุมสภาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ปี พ.ศ. 2547

 

 

ต้นเรื่องประมวลจริยธรรมฯ