menunlink

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

บันทึกข้อตกลง ตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอย จ.สกลนคร

บันทึกข้อตกลง ตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอย จ.สกลนคร ระหว่าง อบต.ดงมะไฟ กับ บ้านดงขวาง หมู่ที่ 3  บ้านดง… Read More »บันทึกข้อตกลง ตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอย จ.สกลนคร