การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ