แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

แบบสำรวจความพึงพอใจในการบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป


ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ


ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ

กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร


ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ

3.1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

3.2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ


3.3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

.


ส่วนที่ 4 : ท่านคิดว่าองค์กร/หน่วยงาน ควรปรับปรุงด้านใด 


ส่วนที่ 5 : ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม