กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปี 2564

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ       (นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล) เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด กิจกรรมอบรมดูแลผู้สูงอายุ เขต รพ.สต.ดงมะไฟ ภายใต้โครงการ        ผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ปี 2564 กล่าวรายงานโดย  (นายธงชัย ไชยปัญหา ผู้นำชุมชน หมู่ที่ 1)