โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ชมรม อสม. รพ.สต. ดงมะไฟ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ปี 2564 ณ รพ.สต.ดงมะไฟ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดงมะไฟ
เปิดอบรมโครงการโดย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล) และ (นายอุดร อุมภูธร) ผู้กล่าวรายงาน…