โครงการสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร ในปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

วันที่ 23-24 มีนาคม 2564 โดย งานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้จัดทำโครงการสุขาภิบาลอาหาร ส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร ในปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 2 รุ่น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดงมะไฟ เปิดอบรมโครงการโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ (นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล) และ (นายอดุลย์ เวียงสมุทร) หน.สำนักปลัด เป็นผู้กล่าวรายงาน