โครงการตรวจสารเคมีในกระแสเลือดและอบรมฯ หมู่ที่ 12 ปี 2564

วันที่ 22 มีนาคม 2564 โดย ชมรมสร้างสุขภาพบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ได้จัดทำโครงการตรวจสารเคมีในกระแสเลือดและอบรมให้ความรู้เกษตรกรในการป้องกันสารพิษตกค้างในกระแสเลือดบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 12 ปี 2564 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดงมะไฟ เปิดอบรมโครงการโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ (นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล)
และ (นางอรวรรณ กิ้วลาดแยง) ประธานชมรม เป็นผู้กล่าวรายงาน