โครงการปรับเปลี่ยนวันละนิด พิชิตโรคเบาหวานความดันดลหิตสูง ด้วยหลัก 3อ. 2ส. ปี 2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564 โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงมะไฟ ได้จัดทำโครงการปรับเปลี่ยนวันละนิด พิชิตโรคเบาหวานความดันดลหิตสูง ด้วยหลัก 3อ. 2ส. ปี 2564 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดงมะไฟ
เปิดอบรมโครงการโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ (นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล) และ (นางวัชราภรณ์ พ่อคุณตรง) ผอ.รพ.สต.ดงมะไฟ เป็นผู้กล่าวรายงาน