โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านนากับแก้ ม.5

ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดย ชมรมสร้างสุขภาพบ้านนากับแก้ ม.5 ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านนากับแก้ ม.5 ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร ปี 2564 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ดงมะไฟ
เปิดอบรมโครงการโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ (นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล)
และ (นายสวาสดิ์ ไกยะสา) ประธานชมรมฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน