กิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวาน โดยใช้ขบวนการ PDCA ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ในเขต รพ.สต.บ้านหนองไผ่

กิจกรรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยเบาหวาน โดยใช้ขบวนการ PDCA ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ในเขต รพ.สต.บ้านหนองไผ่ วันที่ 10-12 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองไผ่ สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดงมะไฟ