รายงานการประชุมสภาปี 2562

รายงานการประชุมสภาปี 2562

 

สมัยประชุมสภา ปี พ.ศ. 2562

สมัยที่ 1

ปช.สภาวิสามัญ สมัย ๑ ครั้งที่ ๑

ปช.สภาวิสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 2 27 มิย.2562

สมัยที่ 2

ปช.สภาวิสามัญ สมัย ๒

ปช.สภาวิสามัญ สมัย ๒ ครั้งที่ ๑ (๒๕ กย.๖๒)

ปช.สภาวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ (๔ ตค.๒๕๖๒)

สมัยที่ 3

ปช.สภาสามัญ ๓ ครั้งที่ ๑ (๑ สค.๖๒)

ปช.สภาสามัญ ๓ ครั้งที่ ๒ (๑๔ สค.๖๒)

ปช.สภาสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ (๒๗ สค.๖๒)

สมัยที่ 4

ปช.สภาฯสมัยสามัญ ๔ ครั้งที่ ๑ (๒ ธค.๒๕๖๒)