คณะผู้บริหาร

นายไพโรจน์  พลธิราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นากองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรติดต่อ. 083-3390099

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล

“ตำบลดงมะไฟร่มเย็น  มุ่งเน้นเกษตรกรรม  
นำสู่เศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน  ไฟฟ้าหรือแสงส่องสว่าง
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาการศึกษาของประชาชน
๓. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย
๔. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า  การลงทุน  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว  ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา / เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์)

๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และ บริโภคอย่างทั่วถึง
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย
๔. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม  ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ
๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
๗. ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน  และมีคุณภาพอย่างทั่วถึง