คณะผู้บริหาร

นายไพโรจน์  พลธิราช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นากองค์การบริหารส่วนตำบล

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบล

“ตำบลดงมะไฟร่มเย็น  มุ่งเน้นเกษตรกรรม  
นำสู่เศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน  ไฟฟ้าหรือแสงส่องสว่าง
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาการศึกษาของประชาชน
๓. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย
๔. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า  การลงทุน  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว  ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา / เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์)

๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และ บริโภคอย่างทั่วถึง
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย
๔. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม  ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ
๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
๗. ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน  และมีคุณภาพอย่างทั่วถึง