เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 25656 ครั้งที่ 2