เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2