กิจกรรมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในตำบลดงมะไฟที่ยังไม่มีในระบบ CBD ( Community Big Data)

วันที่ 13 กรกฏาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟร่วมกับ ม.เกษตร (U2T) ลงสำรวจพื้นที่ปักหมุดตำแหน่งแหล่งท่องเท่ยวในตำบลดงมะไฟเพื่อกรอกข้อมูลในระบบ CBD ( Community Big Data)