สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 2

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งวดที่ 3