โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านดงขวาง หมู่ที่ 3