โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ 2