โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายบ้านนาแก(บ้านฝาก) หมู่ที่ 4 จำนวน 2 ช่วง (เงินอุดหนุนดฉพาะกิจ)